نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه با بلومبرگ می گوید: ارقام مربوط بهGDP ثابت می کند که ما حتی به محرکهای بیشتری نیاز داریم.

 نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه با بلومبرگ می گوید:

ارقام مربوط بهGDP ثابت می کند که ما حتی به محرکهای بیشتری نیاز داریم.

این روند از بین خواهد رفت و به تزریقی مجدد نیاز داریم.مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده دکتر آنتونی فائوچی: استفاده از ماسک احتمال دارد تا فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.