بانک مرکزی انگلستان سیاست های تسهیلی کمی خود را تقریبا طبق آنچه انتظار می رفت افزایش داد و این در حالیست که گفته می شود اقدامات تعطیلی جدید اثرات کووید۱۹ تولید ناخالص داخلی این کشور یا همانGDP را به قلمرو منفی سوق دهد.

 بانک مرکزی انگلستان سیاست های تسهیلی کمی خود را تقریبا طبق آنچه انتظار می رفت افزایش داد و این در حالیست که گفته می شود اقدامات تعطیلی جدید اثرات کووید۱۹ تولید ناخالص داخلی این کشور یا همانGDP را به قلمرو منفی سوق دهد.


در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی انگلستان که برنامهQE را تقریباً مطابق انتظارات تغییر داد برخی حرکات صعودی را در پوند مشاهده کردیم.

بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۱٪ ثابت نگه داشت.