شاخصGDPانگلستان در ارزیابی مقدماتی فصلی فصل سوم که انتظارات برای آن عدد ۱۵.۸٪ بود به عدد ۱۵.۵٪ رسید.

 شاخصGDPانگلستان در ارزیابی مقدماتی فصلی فصل سوم که انتظارات برای آن عدد ۱۵.۸٪ بود به عدد ۱۵.۵٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۱۹.۸٪- بوده است.

 

شاخص تولیدات کارخانه ای انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۷٪ بوده است.


تولیدات صنعتی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۸٪ بود به عدد ۰.۵٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.

موسسهONS انگلستان می گوید میزان هزینه ها همچنان به طور قابل توجهی پایین تر از سطوح قبل از اثرگذاری همه گیری هستند.

رشد سرمایه گذاری کسب و کارها ضعیف تر از مصارف خصوصی بوده است.وزیر دارایی آلمان اولاف شولز اکنون با خوشبینی در ارتباط با شرایط سخن می گوید: همه چیز نشان می دهد که اقتصاد بهتر از انتظارات قبلی ما در حال حرکت است.