رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند.

 رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند.

وی همچنین هشدار می دهد که فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند.

او می گوید ریکاوری اقتصادی فاصله زیادی با تکمیل شدن خود دارد.مقام رسمی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات برگزیت می گوید: کارهای زیادی همچنان جهت رسیدن به توافق وجود دارند اما در عین حال رسیدن به نتیجه همچنان امکانپذیر است.