وزیر کابینه دولت انگلستانGove می گوید: نشست خوبی در کمیته مشترک مذاکرات برگزیت داشتیم.

 وزیر کابینه دولت انگلستانGove می گوید:

 نشست خوبی در کمیته مشترک مذاکرات برگزیت داشتیم.

باید پیشروی کنیم.

من در ارتباط با لایحه بازار داخلی به اتحادیه اروپا تاکید کرده ام که این بندهای موجود در لایحه یک تضمین کننده هستند و در لایحه باقی خواهند ماند.

اطمینان از توافق در مذاکرات کمیته مشترک دارم.

ما می خواهیم توافقنامه خروج را به طور کامل اجرایی کنیم.سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت می گوید: توافق همچنان امکانپذیر است اما شکاف های قابل توجهی وجود دارند.