وزیر بهداشت انگلستانHancock در ارتباط با نگرانی ها پیرامون افزایش موارد کووید۱۹ در این کشور می گوید: هرگز اقدامات تعطیلی ملی را از گزینه ها حذف نخواهیم کرد.

 وزیر بهداشت انگلستانHancock در ارتباط با نگرانی ها پیرامون افزایش موارد کووید۱۹ در این کشور می گوید:

هرگز اقدامات تعطیلی ملی را از گزینه ها حذف نخواهیم کرد.

اما این اقدام آخرین خط دفاع ما می باشد.سناتور گراسلی می گوید شانسی برای توافق وجود ندارد مگر اینکه نانسی پلوسی به چیزی نیاز داشته باشد.