شاخص هزینه مصرف کننده آلمانHICP در ارزیابی مقدماتی سالیانه ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۱٪- بود پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۴٪- رسید.

شاخص هزینه مصرف کننده آلمانHICP در ارزیابی مقدماتی سالیانه ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۱٪- بود پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۴٪- رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.