آژانس بین المللی انرژیIEA در گزارش ماهیانه پیرامون بازار نفت می نویسد: پیش بینی تقاضای جهانی نفت سال ۲۰۲۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نزولی اصلاح شده است.

 آژانس بین المللی انرژیIEA در گزارش ماهیانه پیرامون بازار نفت می نویسد:

پیش بینی تقاضای جهانی نفت سال ۲۰۲۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نزولی اصلاح شده است.

به نظر نمی رسد واکسن تقویت چشمگیری را در تقاضای نفت پیش از ورود به سال ۲۰۲۱ سبب شود.رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: دادهGDP هم راستا با چیزی بوده که انتظار می رفته.