به گزارشIFX روسیه ممکن است واکسیناسیون انبوه کرونا را تا یک ماه دیگر آغاز کند.

در اینجا بنویسید...

ویلگه عضو بانک مرکزی انگلستان: راه طولانی در پیش داریم تا زمانی که بتوانیم بگوییم روند بهبودی را در پیش گرفته ایم.