به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد.

 به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد.


در ارزیابی ماه سپتامبر شاخص بخش خدماتیMarkit PMI اسپانیا پایین تر از عدد ۴۶.۴ انتظارات به عدد ۴۲.۴ رسید.

دوره گذشته عدد ۴۷.۷ بوده است.رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می گوید اقتصاد این کشور در شرایط سختی قرار دارد اما در حال رشد است.