شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید منتشره از سوی موسسه مدیریت عرضهISM ، در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بود به عدد ۵۷.۸رسید.

 شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید منتشره از سوی موسسه مدیریت عرضهISM ، در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بود به عدد  ۵۷.۸رسید. 

دوره قبل عدد ۵۶.۹ بوده است.

بخش سفارشات جدید بهتر از عدد ۴۴.۷ انتظارات به عدد ۶۱.۵ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶.۸ بوده است.

بخش اشتغال شاخص اما پایین تر از انتظارات که عدد ۵۸.۱ بود به عدد ۵۱.۸ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۴۷.۹ بوده است.


عضو بانک مرکزی انگلستان هاسکل می گوید آماده است تا در صورت نیاز رای به محرک های پولی بیشتری دهد.