شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید.

 شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۰۱۱ میلیون بوده است.تحلیل جامع سنتیمنت بازار