شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد.

 شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد.

دوره گذشته عدد۷۳.۷K بوده است.

نرخ بیکاری سه ماهه منتهی به آگوست نیز که انتظارات برای آن عدد ۴.۳٪ بود به عدد ۴.۵٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۴.۱٪ بوده است.نتایج یک ماه اخیر سیگنال های سرویس ویژهPRO