شاخص بخش تولیدیMarki PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۰.۵ بود کمی بهتر به عدد ۵۰.۹ رسید.

 شاخص بخش تولیدیMarki PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۰.۵ بود کمی بهتر به عدد ۵۰.۹ رسید.

دوره گذشته عدد ۴۹.۸ بوده است.


اما بخش خدماتی شاخص که پیش بینی می شد عدد ۵۱.۵ را نشان دهد به عدد ۴۷.۵ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۵۱.۵ بوده است.

بخش ترکیبی شاخص نیز پایین تر از عدد ۵۱.۹ انتظارات به عدد ۴۸.۵ رسید.


موسسهIHS Markit می گوید:

ریکاوری بخش خصوصی با اولین نزول در فعالیت ها از ماه می کند دچار مشکل شده است.

مسیر پیش روی بازگشت به فعالیت های سطوح پیش از همه گیری معکوس شده است و افزایش موارد مبتلا با محدودیت های جدید همراه بوده و همچنین این وارونگی ناشی از تردید در کسب و کارها به دلیل نگرانی از دور دوم بسته شدن موقتی آنها می باشد. وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد.