شاخص بخش تولیدیMarkit PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۶.۶ رسید

 شاخص بخش تولیدیMarkit PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۶.۶ رسید

دوره گذشته عدد ۵۲.۳ بوده است.


اما بخش خدماتی شاخص نیز که انتظارات برای عدد ۵۲.۹ بود به عدد ۴۹.۱ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۵۲.۵ بوده است.

شاخص بخش تولیدیMarki PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۰.۵ بود کمی بهتر به عدد ۵۰.۹ رسید.