عضو بانک مرکزی اروپاMersch: اطلاعات دریافتی را به دقت بررسی خواهیم کرد که شامل تخولات صورت گرفته در نرخ تبادل می شود و درصدد حصول اطمینان از آن هستیم که اطلاعات ورودی فقط یک بار در ارزیابی های ما مورد استفاده قرار می گیرد.

 عضو بانک مرکزی اروپاMersch:

اطلاعات دریافتی را به دقت بررسی خواهیم کرد که شامل تخولات صورت گرفته در نرخ تبادل می شود و درصدد حصول اطمینان از آن هستیم که اطلاعات ورودی فقط یک بار در ارزیابی های ما مورد استفاده قرار می گیرد.

بانک مرکزی اروپا آماده است تا تمامی ابزار خود را تنظیم کند.

انتظار می رود شیب نزولی اقتصاد،تقویت اخیر یورو و قیمت های پایین انرژی همچنان بر چشم انداز تورم فشار وارد کند.کرملین : روسیه و عربستان در ارتباط با همکاری کشورها به منظور تثبیت بازارهای نفت در حال گفتگو هستند.