نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC میگوید مذاکرات بر سر محرکها همچنان ادامه دارد.

 نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC میگوید:

مذاکرات بر سر محرکها همچنان ادامه دارد.

وی می گوید او و استیومنوچن کنار آمدن اما همچنان زبان موجود در لایحه موضوعی بزرگ است.

مسیر را در مذاکرات محرکها پیدا خواهیم کرد.

چیزی در ارتباط با محرکها را نهایی خواهیم کرد.

ابتلای پرزیدنت ترامپ پویایی مذاکرات محرکها را تغییر داد.

حد وسط در مذاکرات پیدا خواهد شد.

یک مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید رهبران اتحادیه نسبت به چشم انداز توافق برگزیت تردید دارند.