آیاNZDJPYکانال صعودی بلند مدت خود را شکسته است!؟

 آیاNZDJPYکانال صعودی بلند مدت خود را شکسته است!؟


با وجود اینکه شکست از الگوی کانال صعودی صورت گرفته ولی به نظر میاد برای جلسه معاملاتی امروز میانگین متحرک۵۰ دوره ایی در کوتاه مدت از قیمت پشتیبانی کند.


جفت ارزNZDCADهمچنان در الگوی کانال صعودی