بخش خدماتیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر بهتر از عدد ۴۹.۱ انتظارات به عدد ۵۰.۶ رسید.

 بخش خدماتیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر بهتر از عدد ۴۹.۱ انتظارات به عدد ۵۰.۶ رسید.

عدد پیشین ۴۹.۱ بوده است.

بخش کامپوزیت شاخص نیز بهتر از عدد ۵۳.۷ انتظارات به عدد ۵۴.۷ افزایش یافت.

عدد پیشین ۵۳.۷ بوده است.

موسسهIHS می گوید فعالیت های اقتصادی در ماه سپتامبر تقریبا راک بوده چرا که بازگشت اقتصادی قدرت حرکت بیشتر خود را از دست داده است.

همچنین شاخص بخش خدماتی ناحیه یورو نیز در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی بهتر از عدد ۴۷.۶ قبلی به عدد ۴۸ رسید.به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد.