شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بوده است به عدد ۵۵.۴رسید.

 شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بوده است به عدد ۵۵.۴رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶ بوده است. 


بخش سفارشات جدید اما بهتر از انتظارات به عدد ۶۰.۲ رسید.

دوره گذشته عدد ۶۷.۶ بوده است.


بخش اشتغال بهتر از عدد ۴۵.۸ انتظارات به عدد ۴۹.۶ رسید.

دوره گذشته عدد ۴۶.۴ بوده است.

بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۵۳.۲ رسید.