به گزارش نشریهSCMP چین برخی مقامات رسمی این کشور هدف خریدهای موجود در فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین را غیر واقعی ارزیابی می کنند اما مایلند در زمینه های دیگر از جمله دسترسی بازار و حمایت از مالکیت معنوی امتیازاتی ارائه کنند.

در اینجا بنویسید...

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: در حالیکه تمامی گزینه ها بر روی میز هستند اما برنامهPEPP وTLTRO ثابت کرده اند که در شرایط فعلی اثربخشی خود را دارند و می توانند نسبت به نحوه تحولات ویروس به شکل پویا تنظیم شوند.