جفت ارزUSDJPYتحت فشار چرخشSMA55قرار دارد:

 جفت ارزUSDJPYتحت فشار چرخشSMA55قرار دارد:


در روز چهارشنبه این جفت ارز از مقاومت ۱۰۴.۷۲ تغییر جهت داد و در حال حاضر درگیر با پیووت محوریPPومیانگین متحرک۱۰۰و۲۰۰هست.در صورت حفظ الگوی حمایتی از میانگین های متحرک این جفت ارز میتواند مجدد نرخ۱۰۴.۲۵ را تست کند.اما شمست معتبر ازSMA55 و چرخش به پایین این میانگین متحرک نگرانی خایی را برای خریداران ایجاد میکند.


در صورت شکست از پیووت هفتگی و میانگین های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته میتوان انتظار نزول قیمت تا نرخ ۱۰۳.۸ را داشت.


اونس جهانی و باز هم نرخ ۱۸۳۰