رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: ترس از این وجود دارد که به جای ریکاوریV شکل اقتصاد، بازگشت متزلزل شود. بهبودی اقتصاد ناقص، نامطمئن و ناهموار است.

 رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

ترس از این وجود دارد که به جای ریکاوریV شکل اقتصاد، بازگشت متزلزل شود.

بهبودی اقتصاد ناقص، نامطمئن و ناهموار است.

به نظر نمی رسد احیای کاملی را تا انتهای سال ۲۰۲۲ شاهد باشیم.

آماده هستیم تا از تمامی ابزارهایی که بیشترین اثربخشی ایجاد می کنند استفاده کنیم.معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکویچ می گوید اجرای کامل و به هنگام توافقنامه خروج برگزیت قابل بحث نیست.