تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
شاخص سنتیمنت اقتصادی موسسهZEW آلمان در ماه نوامبر پایین تر از عدد ۴۱.۷ انتظارات به عدد ۳۹ رسید.

 شاخص سنتیمنت اقتصادی موسسهZEW آلمان در ماه نوامبر پایین تر از عدد ۴۱.۷ انتظارات به عدد ۳۹ رسید.

این موسسه می گوید:

بر طبق گفته کارشناسان مذاکرات برکسیت و خروجی انتخابات ایالات متحده در حال حاضر بر انتظارات اقتصادی آلمان تاثیر گذار است.

همچنین نگرانی مضاعفی از ورود مجدد اقتصاد آلمان به قلمرو رکودی وجود دارد.

کارشناسان مالی نگران تاثیرات اقتصادی موج دوم کووید۱۹ هستند.جو بایدن: هنوز ماه ها با در دسترس قرار گرفتن عمده واکسن فاصله داریم.