شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید.

 شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید.

دوره گذشته عدد ۷۷.۴ بوده است.

شاخص وضعیت فعلی اقتصاد نیز که پیش بینی برای آن عدد ۶۰- بود به عدد ۵۹.۵- رسید.

دوره گذشته عدد ۶۶.۲- بوده است.

موسسهZEW می گوید رشد تند و تیز موارد ابتلا به کووید۱۹ و چشم انداز خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا شرایط نامطمئن را افزایش داده است.وزیر امور اروپایی آلمان روت در ارتباط با برگزیت می‌گوید: ما در یک مرحله بسیار مهم در مذاکرات با انگلستان هستیم.