تحلیل ویژه روزانه
خلاصه بازار در بازار بی ثباتی هستیم که احساساتتان را ویروس کووید ۱۹ هدایت می کند. یک روز امید به تولید واکسن در بازار وجود دارد و روز دیگر نگرانی در مورد اینکه تا پیش از تولید واکسن چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی می افتد.

 

خلاصه بازار


در بازار بی ثباتی هستیم که احساساتتان را ویروس کووید ۱۹ هدایت می کند. یک روز امید به تولید واکسن در بازار وجود دارد و روز دیگر نگرانی در مورد اینکه تا پیش از تولید واکسن چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی می افتد.