تحلیل ویژه روزانه
بازار امروز تمرکز امروز در اروپا بر روی تماس ویدیویی بین رهبران اتحادیه اروپا خواهد بود. طبق وبسایت شورای اروپا این جلسه بر روی پاسخ اتحادیه اروپا نسبت به افزایش تعداد مبتلایان متمرکز خواهد بود با این وجود بحث در مورد تهدید مجارستان و لهستان برای وتو در بودجه و بودجه نجات همه گیری خواهد بود. اتحادیه اروپا می‌خواهد دسترسی به صندوق را با استفاده از مکانیزم حاکمیت قانون به رفتار کشورهای عضو پیوند دهد. به عبارتی کشوری که سیاست هایی را دنبال کند که بقیه اتحادیه اروپا را دوست ندارند دسترسی به بودجه اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. طبیعی است که دو کشور مخالف یعنی لهستان و مجارستان این بند را دوست ندارند و تهدید به وتو کردن بودجه می‌کنند که نیاز به تصویب یکپارچه دارد.