تحلیل ویژه روزانه
خلاصه بازار سازمان اوپک پلاس راه اتحادیه اروپا را در پیش گرفت که در مذاکرات برگزیت هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و آنها نیز نتوانستند تصمیم بگیرند که آیا تولید را به میزان ۱.۹ میلیون بشکه در روز طبق برنامه زمانبندی شده از اول ژانویه افزایش دهند و یا اینکه افزایش تولید را برای سه ماه به تاخیر بیندازند که البته انتظار هم بر همین بود. بنابراین آنها تصمیم گرفتند تا در ماه ژانویه میزان تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند و سپس هر ماه جلساتی را برای تصمیم گیری در مورد ماه آینده تشکیل دهند. در واقع هر ماه آن ها بسته به بازار قادر به افزایش و یا به طور قابل توجهی کاهش تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. گرفتن این تصمیم بسیار دشوار بود و چندین روز بیشتر از آنچه که انتظار می رفت این مذاکرات به طول انجامید زیرا برخی از تولید کنندگان خواستار افزایش تولید بودند در حالی که برخی دیگر نگران از بین بردن تعادل شکننده در بازار بودند.