وضعیت زیر مجموعه شاخص های دکس آلمان
وضعیت زیر مجموعه شاخص های دکس آلمان که بعد از ثبت داده های PMIآلمان در حال رشد هستند و سنتیمنت رو فعلا در کوتاه مدت به سمت مثبت سوق دادن.

وضعیت زیر مجموعه شاخص های دکس آلمان که  بعد از ثبت داده های PMIآلمان در حال رشد هستند و سنتیمنت رو فعلا در کوتاه مدت به سمت مثبت سوق دادن.


تحلیل ویژه روزانه