بررسی نشست بانک مرکزی استرالیا

این هفته سه شنبه نشست بانک مرکزی استرالیا رو خواهیم داشت، در نشست ماه سپتامبرRBAتصمیم گرفت نرخ بهره رو در ۰.۲۵درصد ثابت نگه دارد و هدف نرخ های اوراق قرضه سه ساله را در عدد۰.۲۵درصد اعلام کرد.رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار داشت که فشارهای دستمزدها همچنان پایین است،انتظار ما این هست که نرخ تورم طی چند سال به طور متوسط بین ۱تا ۱.۵درصد باشه.


جدول زیر انتظارات نرخ بهره بازار را برای ۱۲ ماه آینده طبق قراردادهای آتیOISنشان میدهد.


اگرچه قراردادهای آتیOISبا احتمال ۵۰درصد احتمال کاهش ۰.۲۵درصدی نرخ بهره رو قیمتگذاری کرده، اما اعتقاد ما بر این است که ثابت بودن قیمت قراردادها در چشم انداز۱۲ ماهه نشان میدهد که کاهش بیشتر نرخ بهره بعید است.


نمودار بالا منحنی OIS را نشان میدهد که چشم انداز کلی نرخ بهره را در ۱۲ ماه آینده بدون تغییر و در بلند مدت به سمت نزول تغییر میدهد.

چشم انداز هفتگی