تحلیل انتخابات ایالات متحده
تحلیل ویژه روزانه
برخی اخبار خوب برگزیت ، پوند را در برابر سایر ارزها بطرز قابل توجهی بالا برد. نخست، میشل بارنیر، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به پارلمان اروپا گفت که اگر هردوطرف مایل به کار سازنده باشند، توافق حاصل میشود. وی گفت ما برای دستیابی به توافق به دنبال سازشهای لازم از سوی هردو طرف خواهیم بود. وی سپس با فراست، مذاکره کننده ارشد انگلستان گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند که مذاکرات رو در رو را از سر بگیرند. به گفته فایننشیال تایمز، مقامات اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به لندن سفر میکنند با این هدف که مذاکرات تا رسیدن به هدف نهایی ادامه پیدا کند، یا در لندن یا در بروکسل.