آنالیز داده

 آنالیز داده:

نتایج بدست اومده نشون میده که افزایش اخیر موارد کوئید ۱۹و تشدید محدودیت خا تاثیر منفی قابل توجهی بر شرایط تجاری داشته و فعالیت های تحاری فرانسه با سرعت بیشتری کاهش یافته.

مقیاس انحراف برای داده PMIفرانسه: