تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
آنالیز داده

 آنالیز داده:

در تحلیل موسسه مارکیت آمده است که:سرعت رشد افتصادی انگلستان در ماه اکتبر کاهش یافته و به کمترین میزان از زمان بهبودی تلفات کوئید۱۹بوده جای تعجب نیست که این ضعف در بخش هتل داری و حمل و نقل بارزتر باشه.

در حالی که انتظار میرفت سه ماهه جهارم سال شاهد رشد اقتصادی باشیم،به نظر میرسد سرعت رشد به شدت کند شده و خطر رشد مجدد رکود اقتصادی افزایش پیدا کند.

مقیاس انحراف برای داده PMIانگلستان: