آنالیز داده

 آنالیز داده: 

به نظر میرسه با داده هایPMIبدست اومده امریکا در بخش تولیدی، کندی، در استخدام و سفارشات جدید ضعیف تری رو منتسب به تردید در تصمیم گیری قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رو شاهد هستیم ولی بخش داده خدماتی نشان میدهد شرکت ها بطور فزاینده ایی در مورد چشم انداز آینده مثبت هستند و امید به محرک جدید اطمینان بیشتری برای مشاغل بعد از انتخابات بوجود امده.

به همین جهت،سو گیری  بازار نسبت به این داده نتونسته هم جهت با سنتیمنت مثبت باشه

مقیاس انحراف برای داده PMIامریکا: