مقیاس انحراف برای داده های مدعیان بیکاری امریکا: Initial JoblessClaims: -0.33
نگاهی به فضای بازار و آنالیز داده ساعت ۴ مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده: