مقیاس انحراف برای داده PMIفرانسه:

 مقیاس انحراف برای داده PMIفرانسه:

Manufacturing PMI: +0

Services PMI: -0.16

PMI composite: -0.32

آنالیز داده