مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان:

 مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان:

Manufacturing PMI: +1.70

Services PMI: -0.12

PMI composite: +1.56

آنالیز داده