مقیاس انحراف برای داده PMIاروپا:

 مقیاس انحراف برای داده PMIاروپا:

Manufacturing PMI: +0.47

Services PMI: -0.15

PMI composite: +0.64

مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان: