مقیاس انحراف برای داده PMIانگلستان Manufacturing PMI: +0 Services PMI: -0.36

Manufacturing PMI: +0

Services PMI: -0.36

مقیاس انحراف برای داده PMIناحیه یورو Manufacturing PMI: +2.27 Services PMI: -1.06 PMI composite: -0.72