تحلیل شماره 6:NZDUSD SETUP خرید

 

تحلیل شماره ۶:

داده های اخیر موجب تداوم تقویت NZD و سنتیمنت کلی شده است. در طرف دیگر دلار آمریکا در ماه های اخیر، بدلیل کاهش نرخ بازدهی و عدم ثبات سیاسی در این کشور تحت فشار قرار گرفته است. انتظار برخورد قیمت به سطح مقاومتی ۰.۶۹۴۱۱ را داریم.

تحلیل شماره 5:NZDUSD SETUP فروش