تحلیل شماره ۱۵: NZDCHF SETUP فروش


تحلیل شماره ۱۵:

با توجه به وضعیت ریسکی بازار و انتظار بر منفیشدن سنتیمنت نشست معاملاتی نیویورک عملکردNZDکهدر ماه های اخیر بالحن ریسک کلی بازار ارتباط مستقیمی داشته و چنانچه گزارش آخرین نشست پولی کمیتهآزاد فدرال رزرو باعث شیفت سنتیمنت به منفی بشود انتظار داریم ارزهای بتا تضعیف و ارزهای ایمن تقویت شوند.ازنظر تکنیکال جفت ارزNZDCHFدر موقعیت نزولی خوبی قرار داره که با جریانات ریسک گریزی فرانک سويیس میتونه قدرت تجدید ارز رو بدست بیاره.

تحلیل شماره ۱+۱۳: CHFJPY SETUP خرید