حد ضرر سیگنال شماره ی 1 مورد اصابت قرار گرفت

سیگنال شماره 1:

EURAUD

فروش

نقطه ورود: 1.63624

هدف: 1.62515

حد ضرر: 1.6391

حد ضرر مورد اصابت قرار گرفت

28- پیپ

سیگنال شماره 1 اکتبر: EURAUD فروش