سیگنال شماره 1 اکتبر: EURAUD فروش

سیگنال شماره 1:

EURAUD

فروش

نقطه ورود: 1.63624

هدف: 1.62515

حد ضرر: 1.63911

حد ضرر سیگنال شماره 43 فعال شد