سیگنال شماره 10 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 GBPNZD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.96236

 هدف اول: 1.94081

 هدف دوم: 1.92430

 حد ضرر: 1.96852

38+ پیپ

به نرخ ریسک فری اصابت کرد

سیگنال شماره 10: GBPNZD فروش