سیگنال شماره 11 به حد ضرر اصابت کرد

 CADCHF

خرید

 نقطه ی ورود: 0.69171

 هدف: 0.69751

 حد ضرر :0.6900

17 - پیپ

به حد ضرر اصابت کرد

سیگنال شماره 11: CADCHF خرید