سیگنال شماره 12: EURGBP فروش

 EURGBP 

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.91140

 هدف: 0.90159

 حد ضرر: 0.91371

سیگنال شماره 9:حد ضرر خود را به نرخ 0.91161 انتقال دهید