سیگنال شماره 13 به هدف اول در نرخ 1.18911 اثابت کرد

 GBPCHF

 فروش

 نقطه ی ورود:  1.18911

 هدف اول: 1.18120

 هدف دوم: 1.17508

 حد ضرر: 1.19242

هدف اول مورد اصابت قرار گرفت

75+ پیپ

سیگنال شماره 17: NZDCHF فروش