سیگنال شماره 13 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 GBPCHF
 فروش
 نقطه ی ورود:  1.18911
 هدف اول: 1.18120
 هدف دوم: 1.17508
 حد ضرر: 1.19242

 نرخ ریسک فری زده شد

42+ پیپ

سیگنال شماره 14:AUDCHF فروش