سیگنال شماره 14:معامله در نقطه ی ورود بسته شد

 AUDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.64504

 هدف: 0.63776

 حد ضرر: 0.64885

سیگنال شماره 15 به نرخ ریسک فری اصابت کرد