سیگنال شماره 16 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 EURNZD

 خرید

 نقطه ی ورود:  1.76620

 هدف اول: 1.77327

 هدف دوم:  1.78228

 حد ضرر: 1.76200

25+ پیپ

سیگنال شماره 13 به هدف اول در نرخ 1.18911 اثابت کرد